Site Overlay

Projekt UE

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

W ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie;

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Nazwa beneficjenta:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa w Głogowie Młp.

Tytuł projektu:

Rozszerzenie działalności Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp.

Cel projektu:

Edukacja przedszkolna ma bardzo duże znaczenie dla dalszego kształcenia dzieci
i pozytywnie wpływa na dalszą edukację szkolną. Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju, ponieważ możliwości intelektualne człowieka w znacznym stopniu kształtują się w tym okresie. Większość predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym.

Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dzieci przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy moment na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych lub terapię zaburzeń. Stąd zapewnienie lepszego dostępu dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie ich szans edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest zgodnie z Regulaminem konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 i SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego (MWP) w województwie podkarpackim (gminie/mieście Głogów Młp.) poprzez Rozszerzenie działalności Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp.

Projekt ma na celu utworzenie nowych MWP dla 100 dzieci (48K, 52M) w okresie od 01.06.2021 r.do 31.08.2023 r. Ponadto zatrudnienie kadry pedagogicznej (nauczycieli
i pomocy nauczyciela) oraz personelu pomocniczego.

Cele szczegółowe:

– wdrożenie elastycznego modelu edukacyjnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia

– wyrównywanie oraz zwiększanie szans edukacyjnych dzieci na dalszym etapie nauki poprzez organizację zajęć dodatkowych z integracji sensorycznej oraz logopedii. Zajęcia te wykraczając poza podstawę programową wyrównają dysharmonie rozwojowe oraz przygotują dzieci do nauki w szkole (ponadprzeciętne przygotowanie do szkoły).

– zwiększenie kompetencji 1 nauczyciela spośród zatrudnionych, poprzez udział
w studiach podyplomowych integracja sensoryczna (nieposiadającego kompetencji
w zakresie pedagogiki specjalnej do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

– wsparcie rodziców i opiekunów prawnych poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi (dodatkowe, uzupełniające wsparcie względem działań skierowanych do dzieci
w wieku przedszkolnym).

Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do powstania nowych MWP, co będzie miało bezpośredni wpływ na osiągnięcie celu szczegółowego RPO WP 2014-2020, tj. zwiększenie liczby MWP, ale również potwierdzi właściwą realizację priorytetu tematycznego 2.1 Edukacja w ramach II dziedziny działań strategicznych Kapitał ludzki i społeczny Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 (kierunek działań Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej). Realizacje celów pomoże zmniejszyć skalę występujących problemów oraz skierowana jest bezpośrednio do przedmiotowej grupy docelowej.

Okres realizacji projektu:

Od 01.06.2021 r.do 31.08.2023 r.

Planowane efekty:

-Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 50 os (24K, 26M)

– Liczba MWP dofinansowanych w programie – 100 szt.

– Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 1 os. (1K, 0M)

Dzięki projektowi zwiększy się odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
w gminie/mieście Głogów Młp.

Grupa docelowa:

  • 100 dzieci (48K, 52M) w wieku przedszkolnym,
  • Kadra pedagogiczna zatrudniona w ośrodku wychowania przedszkolnego
  • nowoutworzony ośrodek wychowania przedszkolnego w gminie/mieście Głogów Młp.

Wartość projektu:

1 500 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:

1 275 000,00 zł


Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: Zapytanie ofertowe 3/2022

dotyczące dostawy mebli do Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp. w ramach realizacji projektu „Rozszerzenie działalności Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr umowy: RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18
Data publikacji: 23.08.2022 r.


Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: Zapytanie Ofertowe 2/2022

dotyczące dostawy wyposażenia kuchni w nowopowstałym budynku przeznaczonym na przedszkole w Głogowie Młp. w ramach realizacji projektu „Rozszerzenie działalności Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr umowy: RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18.

Data publikacji: 31.08.2022 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 12.08.2022 r.


Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: Zapytanie Ofertowe 1/2022

Zapytania Ofertowe dotyczące dostawy i montażu drzwi w nowopowstałym budynku przeznaczonym na przedszkole w Głogowie Młp. w ramach realizacji projektu „Rozszerzenie działalności Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr umowy: RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18-00


Data publikacji: 10.05.2022 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data publikacji: 25.04.2022 r.

Zmiana zapytania ofertowego – dostosowanie zapytania ofertowego do aktualnych przepisów prawnych.


Data publikacji: 14.04.2022 r.

Dostawa realizowana w ramach projektu „Rozszerzenie działalności Niepublicznego Przedszkola Parafialnego im. św. Józefa na Niwie w Głogowie Młp. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej oraz Budżetu Państwa.