Site Overlay

Kapłaństwo

Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie
ul. Witolda 11A
35-302 Rzeszów
tel. 17 871 24 00
tel. 17 871 24 29
e-mail: seminarium@wsd.rzeszow.pl

Zasady naboru do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

Do WSD mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Seminarium powinien:

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Rektorem WSD (lub wskazanym przez niego zastępcą). Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem (nr telefonu: 503547699, e-mail: pietrusiakp@yahoo.fr)

2. Przedstawić w Rektoracie WSD w Rzeszowie następujące dokumenty

 • Własnoręcznie napisana prośba kandydata, skierowana do Ks. Rektora, o przyjęcie do Seminarium
 • Własnoręcznie napisany życiorys
 • Świadectwo maturalne (o ile egzamin ten był zdawany w latach poprzednich. Kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku, świadectwa maturalne dostarczą po zdaniu egzaminu wstępnego)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Świadectwo Chrztu
 • Świadectwo Bierzmowania
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Opinia Księdza katechety ze szkoły średniej
 • Ksero dowodu osobistego i książeczki wojskowej
 • Zaświadczenie lekarskie o zdatności kandydata do podjęcia studiów
 • 5 zdjęć fotograficznych (do celów urzędowych)

3. Zdać egzamin wstępny, który obejmuje:

 • Egzamin pisemny z języka polskiego
 • Egzamin ustny z wiedzy religijnej
 • Spotkanie z lekarzem
 • Rozmowa z Księdzem Rektorem

W przygotowaniu do egzaminu wstępnego z wiedzy religijnej należy uwzględnić:

 • Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • Znajomość Ewangelii według św. Marka

Egzamin odbywa się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a w dwóch terminach (koniec czerwca i początek września). Szczegółowe informacje http://www.wsd.rzeszow.pl

Katechizm Kościoła Katolickiego o sakramencie święceń (skrót):

1591 Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to jest nazywane „wspólnym kapłaństwem wiernych”. U jego podstaw i dla służenia mu istnieje inne uczestnictwo w posłaniu Chrystusa, przekazywane przez sakrament święceń, którego misją jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa-Głowy.

1593 Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni: jako posługa biskupów, prezbiterów i diakonów. Posługi udzielane przez święcenia są niezastąpione w organicznej strukturze Kościoła. Bez biskupów, prezbiterów i diakonów nie można mówić o Kościele.

1597 Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny.

1598 Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyznom (viris) ochrzczonym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały starannie rozeznane. Odpowiedzialność i prawo dopuszczenia kogoś do przyjęcia sakramentu święceń przysługuje władzy kościelnej.

1599 W Kościele łacińskim sakrament święceń prezbiteratu jest udzielany w sposób zwyczajny tylko kandydatom, którzy są gotowi dobrowolnie przyjąć celibat i publicznie wyrażają wolę zachowania go z miłości do Królestwa Bożego i służby ludziom.

Pełny wykład nauki o sakramencie święceń w KKK 1536-1600 znajduje się tutaj: http://www.katechizm.opoka.org.pl/kkkII-2-3.htm#o2kkkII-2-3