Site Overlay

Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska została powołana 2 lutego 2007 r. Jest to zespół ośmiu przedstawicieli parafii, wyłonionych podczas wyborów. Posiedzenia Rady odbywają się raz na kwartał. Zwołuje je ksiądz Proboszcz, ustala porządek obrad i im przewodniczy. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół. Najważniejsze ustalenia Rady są podawane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej podczas niedzielnych ogłoszeń.

Rada Duszpasterska jest organem doradczym i wspomagającym księdza Proboszcza. Wyrażane przez nią opinie, wnioski i informacje na temat całokształtu życia parafialnego, pomagają księdzu Proboszczowi w podejmowaniu ważnych decyzji. Rada służy swoją wiedzą, bezinteresownym zaangażowaniem i doświadczeniem zawodowym. Dysponuje na tyle wolnym czasem, ażeby móc wziąć na siebie realizację określonych przez księdza Proboszcza zadań, albo działań podjętych z własnej inicjatywy.

Do ważnych spraw, którymi zajmowała się Rada należą:

  • realizacja elementów wystroju wewnętrznego kościoła po etapie budowlanym,   
  • organizacja Uroczystości Bożego Ciała,    
  • przygotowanie kościoła do świąt oraz uroczystości parafialnych.

Rada Parafialna omawiała i opiniowała ponadto sprawy dot.:

  • centralnego ogrzewania i oświetlenia świątyni,   
  • prac wykończeniowych przy plebanii i przedszkolu,   
  • zabezpieczeń antywłamaniowych obiektów kościelnych,   
  • zagospodarowania terenu w otoczeniu kościoła.

Podsumowując: Rada Duszpasterska w ścisłej współpracy z księdzem Proboszczem, jest i pragnie być organem inicjującym oraz realizującym szereg przedsięwzięć duszpasterskich i gospodarczych na rzecz Kościoła i parafii.